Pagina wordt geladen ...

Privacyverklaring

De privacyverklaring is opgesteld door Medisch Centrum Eikstaete en Huisartsenpraktijk De Beuken. In deze verklaring wordt toegelicht hoe de persoonsgegevens die Huisartsenpraktijk De Beuken verkrijgt worden verwerkt via de website.

De verwerkingen die Huisartsenpraktijk De Beuken uitvoert vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Huisartsenpraktijk De Beuken respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van de website en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die u van ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Medisch Centrum Eikstaete en Huisartsenpraktijk De Beuken gebruiken uw gegevens voornamelijk om de dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;

 • Het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;

 • Het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten;Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);

 • Het behandelen van geschillen;Het doen uitoefenen van accountantscontrole;

 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.Verstrekking van gegevens aan derden - zoals zorgverzekeraars - op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;

 • Degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;

 • Onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);

 • Zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;

 • Derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;

 • Anderen, indien:

  • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of

  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg of

  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

 

Stichting Privacy Zorg verzorgt de verwerkersovereenkomsten voor onze praktijk.

Via een klantportaal hebben we inzicht in deze overeenkomsten.      

Stichting Privacy Zorg zorgt ook voor een  “Functionaris Gegevensbescherming” (FG) en deze functionaris is aangemeld bij de  Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Voor ons is dit dhr. Schell, FG001695


bel ons Bel ons op 0528 26 27 74 | Voor spoed bel met 0528 26 24 36